Help the refugees

If you move around the world by choice, consider helping those forced from their homes by conflict. Donate to the UN Refugee Agency today.

Back

Wales Trustee

Visit website

The Museums Association is seeking a trustee who lives and works in Wales to join our board for a three year term. We are a small independent charity that campaigns for museums to change lives and has a vision of inclusive, participatory and sustainable museums at the heart of their communities. Recognising the differences in context, history, legislation, policy, practice, approach and culture across the four nations of the UK is vital to our work and to ensure equitable treatment for all our members. We are committed to understanding and reflecting these differences, increasing our effectiveness and responsiveness, and supporting our members in Wales – and so we are seeking a trustee who lives and works in Wales to join our 14-person board. Becoming a trustee is a great opportunity to help us to develop new policy, and lobby governments and other stakeholders on behalf of museums. Our board is made up of a diverse group of people who work in and with museums. The board works closely with the senior management team to deliver our strategic aims. The role is not remunerated but expenses are reimbursed. Person specification: In addition to the qualities needed by all board members set out in the role description, this trustee should also possess the following: Essential • experience of working in the museum sector in Wales • understanding of the strategic context in which museums operate in Wales • currently living and working in Wales • a commitment to equity and diversity across all nations of the UK. Desirable: • the ability to communicate through the medium of Welsh, both written and orally. For instructions how to apply please follow the link via the button below. The closing date for applications is midnight on 11.59pm on 11 July. Interviews will be held via Zoom on 10 August 2021. We welcome applications from people with a range of diverse backgrounds, particularly people with disabilities, people of colour, people who identify as LGBTQ+ and people from a range of socio-economic and educational backgrounds. Ymddiriedolwr o Gymru Mae Cymdeithas yr Amgueddfeydd yn chwilio am ymddiriedolwr sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru i ymuno â’n bwrdd am dymor o dair blynedd. Rydym yn elusen fechan, annibynnol sy’n ymgyrchu dros waith amgueddfeydd yn newid bywydau ac sy’n credu’n gryf y dylai amgueddfeydd fod yn llefydd cynhwysol, cyfranogol a chynaliadwy sydd wrth galon eu cymunedau. Mae cydnabod gwahaniaethau rhwng y pedair gwlad sy’n rhan o’r Deyrnas Unedig o safbwynt cyd-destun, hanes, deddfwriaeth, polisi, ymarfer, dulliau gweithredu a diwylliant yn hanfodol i’n gwaith ac er mwyn sicrhau bod ein holl aelodau’n cael eu trin yn deg. Rydym yn benderfynol o ddeall y gwahaniaethau hyn a’u hadlewyrchu, gan fod yn fwy effeithiol ac ymatebol, ac o gefnogi ein haelodau yng Nghymru – ac felly rydym yn chwilio am ymddiriedolwr sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru i ymuno â’n bwrdd o 14 o bobl. Mae bod yn ymddiriedolwr yn gyfle gwych i’n helpu i ddatblygu polisïau newydd, a lobïo llywodraethau a rhanddeiliaid eraill ar ran amgueddfeydd. Mae ein bwrdd yn cynnwys criw amrywiol o bobl sy’n gweithio mewn amgueddfeydd a gyda nhw. Mae’r bwrdd yn cydweithio’n agos â’r tîm uwch-reolwyr i gyflawni ein hamcanion strategol. Nid oes cyflog am y gwaith ond ad-delir treuliau. Manyleb y person: Yn ogystal â’r nodweddion y mae ar holl aelodau’r bwrdd eu hangen ac a nodir yn y disgrifiad o’r rôl, dylai fod gan yr ymddiriedolwr hwn/hon y nodweddion a ganlyn: Hanfodol • profiad o weithio yn y sector amgueddfeydd yng Nghymru • dealltwriaeth o gyd-destun strategol gwaith amgueddfeydd yng Nghymru • ei fod/bod yn byw ac yn gweithio yng Nghymru ar hyn o bryd • ymrwymiad i degwch ac amrywiaeth ar draws holl wledydd y Deyrnas Unedig. Dymunol: • y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg, yn ysgrifenedig ac ar lafar. Dilynwch y ddolen hon i ymgeisio https://www.museumsassociation.org/wales-trustee/ Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 11.59pm ar 11 Gorffennaf. Cynhelir y cyfweliadau dros Zoom ar 10 Awst 2021. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol, yn enwedig pobl ag anableddau, pobl groenliw, pobl sy’n arddel hunaniaeth LGBTQ+ a phobl o wahanol gefndiroedd economaidd-gymdeithasol ac addysgol.

Apply now