Help the refugees

If you move around the world by choice, consider helping those forced from their homes by conflict. Donate to the UN Refugee Agency today.

Back

Social Worker/Gweithiwr Cymdeithasol

Visit website

Gweithiwr Cymdeithasol Tîm Cymorth i Deuluoedd – Gweithdrefnau Diogelu/Gofal Plant Cyflog £30,451 – £32,910 y flwyddyn Mae’r Tîm Cymorth i Deuluoedd Gwasanaethau Plant Wrecsam yn chwilio am weithwyr cymdeithasol i ymuno â’r tîm i ymgymryd â gwaith cymdeithasol cysylltiedig â gweithdrefnau diogelu/gofal plant. Byddem yn croesawu gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso ond gellid cynnig cyflog ar bwynt uwch ar y raddfa gyflog yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad. Mae’r gwaith y tîm yn ymwneud â gofal a chefnogaeth (plant mewn angen yn Lloegr) ac anghenion diogelu plant a phobl ifanc. Mae hyn yn cynnwys rheoli achosion plant sy’n destun cynllunio amddiffyn plant, yr amlinelliad cyfraith gyhoeddus a phlant sy’n destun gweithdrefnau diogelu yn y llys teulu, sy’n cynnwys gweithdrefnau cyfraith gyhoeddus a phreifat. Mae’r tîm hefyd yn gweithredu system ddyletswydd i ddelio gydag unrhyw waith heb ei gynllunio a gwaith brys gyda plant a phobl ifanc sy’n agored i’r tîm. Mae hwn yn dîm gofal cymdeithasol mawr gyda chefnogaeth gan reolwyr a chyfoedion ar gael i bob aelod. Bydd gan yr ymgeisydd sylfaen dda o wybodaeth am ddeddfwriaeth Gofal Cymdeithasol Cymru a hefyd am Godau Ymarfer Proffesiynol gweithwyr gofal cymdeithasol a byddant yn gallu dangos sut y maent yn ymwreiddio’r rhain i’w hymarfer gwaith cymdeithasol o ddydd i ddydd. Bydd gan yr ymgeisydd rywfaint o brofiad o weithio gyda phlant ac o ddiogelu fodd bynnag bydd hyfforddiant a mentora’n cael eu darparu. Bydd ymgeisydd heb brofiad o’r fath ond sy’n awyddus i ddatblygu yn y maes hwn yn cael eu hystyried. Bydd gan yr ymgeisydd agwedd sy’n canolbwyntio ar atebion gan sicrhau mai’r plentyn sydd wrth wraidd unrhyw ymyraethau a roddir ar waith. Mae’r sgiliau a’r rhinweddau angenrheidiol yn cynnwys sgiliau cyfathrebu effeithiol, empathi, gonestrwydd ac agoredrwydd, dibynadwyedd, ymrwymiad a chymhelliad i ddarparu gwasanaeth o safon uchel i blant a theuluoedd sydd angen gofal. Bydd yr ymgeisydd yn gallu gweithio’n dda fel rhan o dîm ac yn annibynnol. Mae yna gyfleoedd ar gyfer gwneud cynnydd o fewn y tîm ac ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant a datblygu ar gael i gefnogi datblygiad gyrfa. Mae Gwasanaethau Plant Wrecsam ar siwrnai o welliant ac mae cefnogi a datblygu staff o fewn yr awdurdod yn rhan annatod o hyn. Mae Wrecsam a Gogledd Cymru yn lle gwych i fyw gyda dinasoedd mawr Gogledd Orllewin Lloegr ac arfordir Cymru ac Eryri yn agos iawn. Gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gynnig ffyrdd modern o weithio, gyda chymysgedd o weithio gartref, ar y safle gydag unigolion neu o gyfleusterau ar y cyd/y cyngor a bydd yr adran yn symud yn y 12 mis nesaf i ganolfan gofal cymdeithasol a lles o’r radd flaenaf yng nghanol tref Wrecsam. Rydym yn hefyd yn cynnig: • Cyflog cychwynnol uwch i’r ymgeisydd cywir • Rheolwyr a grwpiau cyfoedion cefnogol • Hyd at 31 diwrnod o wyliau blynyddol • Cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith gan gynnwys gweithio hyblyg • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol • Cynllun Cymorth i Weithwyr • Gostyngiadau a chynigion i staff • Talebau gofal plant • Cynllun Beicio i’r Gwaith • Mynediad at Undeb Credyd Bydd cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos yn dechrau 2 Awst 2021 yn rhithiol neu wyneb yn wyneb, pa un bynnag sydd orau gan yr ymgeisydd. Y dyddiad cau ar gyfer y swydd hon yw 23 Gorffennaf 2021. Cysylltwch â Victoria Hughes-Davies 01978 298620. Social Worker Family Support Team – Child Protection/Care Proceedings Salary £30,451 – £32,910 per annum The Family Support Team within Wrexham Children’s Services are currently seeking social workers to join the team to undertake Child protection / care proceedings social work. We welcome newly qualified social workers however higher pay within the range could be offered subject to relevant qualifications and experience. The work undertaken by the team involves the care and support (child in need in England) and safeguarding needs of children and young people. This includes case management of children who are subject to child protection planning, the public law outline and children who are subject to care proceedings within the family court and this includes both private and public law proceedings. The team also operates a duty system to deal with any unplanned and emergency work to children and young people open to the team. This is a substantial sized social work team with strong management and peer support available to all team members. The applicant will have a good knowledge base of welsh Social Care legislation and will have an understanding of child protection legislation, policy and guidance. The application will have knowledge of the Codes of Professional Practice for social care workers and be able to demonstrate how they embed this into every day social work practice. The applicant will have some experience in working with children and in safeguarding however training and mentoring will be provided. Applicants without this specific experience but who are keen to develop into this field of social work will still be considered The applicant will have a solutions focussed approach placing the child at the heart of any intervention that they undertake. Skills and qualities required include effective communication skills, empathetic attitude, being open and honest, reliable and committed and motivated to provide a high standard of service to the children and families in need of care. The applicant will be able to work well as part of a team and equally be able to work well independently. There are opportunities for progression with the team and a wide variety of training and development opportunities available to support career progression. Wrexham Children’s Services are on a journey of improvement and the support and progression of staff within the authority is at the heart of this. Wrexham and North Wales is great place to live, with major cities in North West England and Coastal Wales and Snowdonia only a short distance away. WCBC can offer you modern ways of working with a hybrid of working from home, on site with individuals or from shared/ council based facilities, including a future move to a state of the art social care and wellbeing hub within Wrexham town centre within the next 12 months. We also offer: • Higher starting pay for the right candidate • Supportive management and peer groups • Up to 31 days’ annual leave • Work-life balance including flexible working • Local Government Pension • Employee Assistance Programme • Staff discounts and offers • Childcare vouchers • Cycle to Work Scheme • Access to a Credit Union Interviews will be held during the week 2nd August 2021 either virtually or face-to-face if the applicant prefers this. The closing date for this post is 23rd July 2021. Please contact Victoria Hughes-Davies 01978 298620

Apply now