Help the refugees

If you move around the world by choice, consider helping those forced from their homes by conflict. Donate to the UN Refugee Agency today.

Back

Senior Occupational Therapist – Releasing Time to Care Practitioner

Visit website

Senior Occupational Therapist – Releasing Time to Care Practitioner An opportunity has arisen for a Senior Occupational Therapist to join the team as a Releasing time to care Practitioner within the directorate of Adult social care in Pembrokeshire County Council. The role is to continue the excellent work of the releasing time to care project, and is about around right sizing care packages, working alongside care agencies and across different professionals to assess, review and provide professional guidance around single handed care and managing moving and handling differently. The project has been running for 4 years and has been successful in supporting people to remain living their lives in the community in Pembrokeshire, with the appropriate level of care and support. Therefore, an excellent working knowledge and experience within the area of moving and handling service area is important, along with commitment, enthusiasm, shared values and ability to embrace and contribute to ways of working under the SS & WBA is essential. Pembrokeshire County Council is committed to providing services working in partnership with the Local Health Board, and this project is key across both health, social care, and the third sector. As a team we look to work with in a strength based approach, which is also reflected in our commitment to our staff; to give everyone the opportunity for professional development, gain experience, share their knowledge and reach their potential. We have high standards that we would expect you to meet, but in return we can provide a positive work environment, supportive management structure, regular supervision and learning opportunities, and friendly, welcoming colleagues. This post is full time, fixed term contact until March 2022, and is available as a secondment, which would need to be agreed with your manager. If you wish to discuss the post further, please contact Service Manager for Adult Care Phil Scott on [email protected] or 01437 776062. Uwch Therapydd Galwedigaethol – Ymarferydd Rhyddhau Amser i Ofalu Dyma gyfle cyffrous i uwch-therapydd galwedigaethol ymuno â'r tîm fel ymarferydd rhyddhau amser i ofalu o fewn y gyfarwyddiaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion yng Nghyngor Sir Penfro. Diben y rôl yw parhau â gwaith rhagorol y prosiect rhyddhau amser i ofalu, ac mae'n ymwneud â chreu pecynnau gofal o feintiau cywir, gan weithio ochr yn ochr ag asiantaethau gofal a gwahanol weithwyr proffesiynol i asesu, adolygu a darparu arweiniad proffesiynol ynghylch gofal gan unigolyn a rheoli symud ac ymdrin yn wahanol. Mae'r prosiect wedi bod yn rhedeg am bedair blynedd ac wedi llwyddo i gefnogi pobl i barhau i fyw eu bywydau yn y gymuned yn Sir Benfro, gyda'r lefel briodol o ofal a chymorth. Felly, mae gwybodaeth a phrofiad gweithio rhagorol ym maes gwasanaeth symud ac ymdrin yn bwysig, ynghyd ag ymrwymiad, brwdfrydedd, gwerthoedd a rennir, a'r gallu i gofleidio a chyfrannu at ffyrdd o weithio o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn hanfodol. Mae Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau sy'n gweithio mewn partneriaeth â'r bwrdd iechyd lleol, ac mae'r prosiect hwn yn allweddol ar draws iechyd, gofal cymdeithasol a'r trydydd sector. Rydym fel tîm yn edrych i weithio mewn dull sy'n seiliedig ar gryfder, sydd hefyd yn cael ei adlewyrchu yn ein hymrwymiad i'n staff, er mwyn rhoi cyfle i bawb ddatblygu'n broffesiynol, ennill profiad, rhannu eu gwybodaeth, a chyrraedd eu potensial. Mae gennym safonau uchel y byddem yn disgwyl i chi eu cyrraedd, ond yn gyfnewid gallwn ddarparu amgylchedd gwaith cadarnhaol, strwythur rheoli cefnogol, goruchwyliaeth reolaidd a chyfleoedd dysgu, a chydweithwyr cyfeillgar a chroesawgar. Mae'r swydd hon amser llawn am gyfnod penodol hyd nes fis Mawrth 2022, ac mae ar gael fel secondiad, y byddai angen cytuno â'ch rheolwr arno. Os ydych am drafod y swydd ymhellach, cysylltwch â Phil Scott, rheolwr y gwasanaeth Gofal i Oedolion, ar [email protected] neu 01437 776062.

Apply now