Help the refugees

If you move around the world by choice, consider helping those forced from their homes by conflict. Donate to the UN Refugee Agency today.

Back

Voorzitter Bestuur Harteraad (landelijk)

Visit website

De organisatie Harteraad is hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Harteraad helpt mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Samen met vrijwilligers, vaak ook ervaringsdeskundigen, biedt Harteraad in heel Nederland een veilige plek voor het uitwisselen van kennis, ontmoetingen en ervaringsverhalen. Harteraad komt ook op voor de belangen van 1,5 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening. Door de kennis en ervaringen van deze mensen weet Harteraad wat er speelt en nodig is. En vertegenwoordigt hen bij de overheid, wetenschappelijk onderzoek, verzekeraars en zorgprofessionals. Harteraad is partner van de Hartstichting. De missie van Harteraad is: Voor meer mensen met hart- en vaataandoeningen en hun naasten, de kwaliteit van leven verbeteren, doordat Harteraad belangen behartigt met hun ervaringen als basis. Harteraad is een vereniging met leden en bestaat naast het bureau met de directeur uit een bestuur en een ledenraad. Bij het bureau werken 18 medewerkers met een begroting van 1,6 miljoen euro. De ledenraad vertegenwoordigt de leden en ziet toe op het bestuur, dat in samenspraak met de directeur het beleid bepaalt en verantwoordelijk is voor de uitvoering. Meer informatie over de doelstellingen, organisatie en activiteiten van Harteraad is te vinden op www.harteraad.nl. Vanwege het verlopen van de termijn van de huidige voorzitter zoekt Harteraad per 1 september 2021 een nieuwe voorzitter. Ontwikkelingen De wereld van de zorg verandert in een hoog tempo. Dat geldt ook voor de positie van de patiënt. Denk aan meer keuzemogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid, meer digitale zorg, meer kennis en informatie via internet/social media. Harteraad wil hierop inspelen en ontwikkelt zich daarom in de richting van een expertisecentrum waar patiënten en hun naasten betrouwbare informatie kunnen vinden en veilig kunnen delen. Gebaseerd op kennis en patiëntervaringen wil Harteraad er zijn voor haar leden, maar ook voor andere partijen die inzicht willen hebben in wat voor patiënten belangrijk is. Denk daarbij aan overheden en daaraan gerelateerde politieke organisaties en beleidsinstanties, zorgverleners, zorgverzekeraars, onderzoekers en zorgbedrijven. De eerste stappen in deze transitie zijn gezet, onder meer met de ontwikkeling en invoering van een eigen digitaal platform waarmee op een innovatieve manier de achterban geïnformeerd en betrokken wordt, naast de traditionele kanalen zoals de Harteraadlijn. De komende tijd zal deze ontwikkeling verder worden uitgewerkt door te werken aan verbreding van het interne draagvlak en het versterken van relaties met externe partijen. Het bestuur Het bestuur ziet erop toe, door het hanteren van een bestuurlijk kader, dat de beoogde resultaten van de vereniging worden gerealiseerd en ziet tevens toe op de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de directeur. Het bestuur werkt met aandachtsgebieden. Naast de rol van voorzitter zijn er de aandachtsgebieden financiën/bedrijfsvoering, verenigingszaken, kwaliteit van zorg en het expertisecentrum. Het bestuur is rolvast en schakelt en balanceert tussen afstand en nabijheid; toezicht houden en klankbord zijn, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie, stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De hoofdtaken van het bestuur zijn: • Het besturen van de vereniging. • Het jaarlijks vaststellen van een beleidsplan, met bijbehorende begroting, en legt deze stukken ter goedkeuring aan de ledenraad voor. • Het toezien op het handelen van de directeur en de gang van zaken binnen de vereniging. • Het bijhouden van belangrijke externe ontwikkelingen en deze vertalen naar kansen voor Harteraad. • Het onderhouden van de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie. • De statutair voorgeschreven taken. De directeur vertegenwoordigt de vereniging extern en werkt hierin nauw samen met de voorzitter. De voorzitter is ook een boegbeeld van de vereniging en heeft een belangrijke rol in het verder uitbouwen van de externe relaties en de belangenbehartiging vanuit Harteraad, met name richting overheid en politiek. Intern is de voorzitter het eerste aanspreekpunt voor de directeur en portefeuillehouder voor strategie. Het bestuur vergadert acht keer per jaar en komt twee keer per jaar met de ledenraad van Harteraad bijeen. Daarnaast komt het bestuur bij elkaar wanneer er tussentijds behoefte is aan overleg. Het tijdsbeslag voor de voorzitter is ongeveer 12 uur per maand. Het profiel De nieuwe voorzitter van het bestuur herkent zich in de volgende eigenschappen: • is conceptueel sterk, een strateeg; • is besluitvaardig en communicatief; • is een verbinder; • is vertrouwd met nieuwe ontwikkelingen in de zorg, waaronder digitalisering; • heeft een netwerk in de zorg en overheid/politiek, en gebruikt dit netwerk voor de lobby van Harteraad; • heeft een zakelijke en ondernemende inslag. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouw. De nieuwe voorzitter is: • maatschappelijk gedreven; • in zijn of haar visie en handelen de kwaliteit van de zorg aan mensen voorop te stellen; • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten; • het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur te toetsen; • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in het bestuur én met behoud van de relatie, kritische kanttekeningen te plaatsen; • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan Harteraad stellen. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. Vergoeding en procedure De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 20 juni 2021. De (virtuele) intakegesprekken vinden plaats bij ons bureau. De volgende gespreksronde volgt aansluitend bij Harteraad. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken (06-28887623). Meer informatie over de verenging, het bestuurlijk kader en het directiestatuut kunt u opvragen via [email protected] We lezen graag terug waarom dit specifieke profiel u past. Uw motivatie en cv ontvangen we graag via onze website www.bosmanvos.nl/vacatures

Apply now