Help the refugees

If you move around the world by choice, consider helping those forced from their homes by conflict. Donate to the UN Refugee Agency today.

Back

Tûke Timmerman (zzp)

Visit website

Wat silst dwaan?

Hee timmerman, wat seist fan in prachtige baan by in bedriuw dat by dy past? Alle wiken op ’e tiid betelle wurde? Kâns op in fêst kontrakt? En dyn fakkennis by ús (troch) ûntwikkelje?

Klinkt dat goed? Dat is it ek. Mei rom 60 jier ûnderfining yn it bemiddeljen fan wurk kenne wy in protte bedriuwen persoanlik. Wy witte sadwaande wa’t se binne, wat se dogge, hoe’t de sfear op de wurkflier is en wat se dy te bieden ha. Dêrtroch kinne wy dy oan de moaiste baan helpe. By in grut boukonsern of in lyts famyljebedriuw. Foar renovaasjewurk of ekologyske nijbou. Elke bouwer en elk bouwurk is unyk. Wat past it bêste by dy?

As betûft timmerman witst hiel goed wat de wurksumheden binne yn dyn fakgebiet. Koart gearfette dochst ferskillende wurksumheden yn de wurkpleats en op it bouplak. Do soargest derfoar dat alles yn de konstruksje past. Dêrom mjitst de hiele mikmak goed út, do ynspektearrest en kontrolearrest. In moaie ôfwurking is nammentlik wat dyn karwei ta in súkses makket. Do bist goed op ’e hichte fan wat der him op ’e bou ôfspilet. En do kinst selsstannich wurkje fan in tekening ôf.

Benijd nei wat wy foar dy betsjutte kinne? Nim frijbliuwend kontakt op!

Fansels bist as ZZP’er ek wolkom by ús. De foardielen foar dy om fia AB Vakwerk oan ’e slach te gean

 • Wykliks it salaris op dyn rekken
 • Persoanlik advys en begelieding
 • Ferskate ynteressante opdrachten
 • 24/7 online ynsjoch yn dyn administraasje
 • AB Vakwerk fersoarget de opdrachtoerienkomsten en de fakturaasje
 • Tidige ynformaasje by feroarjende wet- en regeljouwing

Wij vragen:

Wy freegje:

wurkest folslein selsstannich as timmerman

 • hast in MBO diploma timmerman of dat nivo troch wurkûnderfining opdien
 • bist yn ’t besit fan VCA en GPI B&U (of klear dat te heljen)
 • nimst ferantwurdlikheid
 • wurkest sekuer

Wij bieden

 • Wy biede:

in bruto moannesalaris tusken €2.500,- en €3.000,- by in fulltime tsjinstferbân (ôfhinklik fan leeftyd en ûnderfining)
beleanning neffens Bou-cao, sa as ADV, boupensjoen en reiskostefergoeding €0,19 p/k
alle wiken salaris
kâns op in fêst kontrakt
wurkje by in betrouber bedriuw dat mar even in 8,5 kriget fan har meiwurkers
de mooglikheid om kursussen en opliedings te folgjen om dyn (fak) kennis te ferbetterjen

Apply now