Back

Lid Raad van Advies – Raad voor Rechtsbijstand

Visit website

Benoeming en taken Raad van Advies De Raad voor Rechtsbijstand is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Het centraal kantoor van de Raad is gevestigd aan de Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht. De Raad van Advies heeft tot taak om de algemeen directeur / bestuurder van de Raad voor Rechtsbijstand (het bestuur) gevraagd en ongevraagd te adviseren inzake het te voeren beleid en de te volgen strategie. De Raad bestaat uit vijf personen. De leden van de Raad van Advies richten zich bij de vervulling van deze adviserende taak naar het belang van de Raad voor Rechtsbijstand en wegen daartoe alle in aanmerking komende belangen, in het bijzonder het belang van het goed functioneren van het stelsel voor de verlening van gefinancierde rechtsbijstand en het algemeen belang af. De adviserende rol strekt zich onder andere uit tot de ontwikkelingen in het kader van de stelselvernieuwing, het jaarplan en de begroting die door het bestuur worden vastgesteld, grote meerjarige investeringen, waaronder die in automatiseringsprojecten, en meer algemeen over de strategie van de Raad voor Rechtsbijstand. Het bestuur betrekt de adviezen die hem worden uitgebracht bij de door hem te nemen besluiten. De Raad van Advies staat de minister voor Rechtsbescherming (c.q. het ministerie van Justitie en Veiligheid, JenV) terzijde met inlichtingen en advies. De Raad van Advies kan de minister adviseren over de algemene gang van zaken in de Raad voor Rechtsbijstand. Het gaat in dat verband mede om het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand zoals dat door de Raad voor Rechtsbijstand wordt uitgevoerd. In de afgelopen jaren is het stelsel van rechtsbijstand, inclusief de rol die de Raad voor Rechtsbijstand hierin vervult, uitgebreid onderwerp van (politieke) discussie geweest. Het regeerakkoord (2017) kondigde een herziening van het stelsel van rechtsbijstand aan. Dit betekende voor de Raad een flinke opgave. Recentelijk staat bijvoorbeeld ook het thema zelfredzaamheid hoog op de agenda van de Raad. Voor de leden van de Raad van Advies betekent dit dat zij in deze veranderende situatie de bestuurder en de minister adviseren op zowel de inhoudelijke als organisatorische veranderopgave. De Raad van Advies vergadert regulier vijf keer per jaar in voltallige samenstelling. Daarnaast kunnen leden buitenom de vergaderingen bij overleg betrokken zijn. Eén lid met financiële expertise is betrokken bij het jaarrekening- en begrotingstraject en besteedt daaraan twee tot drie extra overleggen. De Wet op de rechtsbijstand (Wrb) stelt een aantal eisen aan de Raad van Advies: • de Raad van Advies stelt een reglement op dat aan de minister ter goedkeuring wordt voorgelegd. Dit is gerealiseerd. • de Raad van Advies stelt een jaarverslag op. Jaarlijks doen leden van de Raad van Advies in het jaarverslag van de Raad voor Rechtsbijstand in het kort verslag van hun werkzaamheden. De concept-jaarrekening en het concept-jaarverslag worden geagendeerd voor bespreking in de maartvergadering van de Raad van Advies; • een lid van de Raad van Advies kan niet tevens een aan de minister van JenV of Rechtsbescherming ondergeschikte ambtenaar zijn; • een lid van de Raad van Advies bekleedt geen functies die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van deze nevenfunctie. De minister voor Rechtsbescherming benoemt, schorst en ontslaat de leden en de voorzitter van de Raad van Advies. De Memorie van Toelichting (MvT) op de wijziging van de Wrb in 2010 (bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand) geeft aan dat het mogelijk is dat de Raad van Advies zelf leden aanbeveelt. De benoemingsprocedure en de kandidaten met wie de Raad de procedure ingaan, worden met het ministerie van JenV afgestemd. Het is van belang dat de Raad van Advies evenwichtig wordt samengesteld uit leden die vanuit hun verschillende maatschappelijke posities en deskundigheden in staat zijn goed advies te geven over verschillende organisatorische aspecten van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Hierbij valt volgens de MvT te denken aan ICT, financiën, arbeidsverhoudingen, wetenschap, politiek en openbaar bestuur. Een goede vertegenwoordiging uit deze taakgebieden is van belang, opdat de leden van de Raad van Advies tevens kunnen functioneren als ambassadeurs van het stelsel en voor draagvlak kunnen zorgen. Algemeen profiel lid Raad van Advies Leden van de Raad van Advies voldoen in het algemeen bij voorkeur aan de volgende eisen: • affiniteit hebben met het werkveld van de Raad voor Rechtsbijstand; • beschikken over een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne; • snel inzicht en overzicht kunnen verwerven, waartoe het vermogen behoort om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door het bestuur voorgelegde aangelegenheden; • zicht hebben op maatschappelijke en politieke verhoudingen; • open en belangstellende houding, ook naar het management, de OR en het personeel van de organisatie en de organisaties in het werkveld van de Raad; • in staat zijn tot een onafhankelijke opstelling en kritische beoordeling van de eigen bijdrage; • beschikken over aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten; • innovatief. Leden van de Raad van Advies moeten daarbij het vermogen hebben het bestuur met advies bij te staan en als alerte sparringpartner te functioneren. Zij weten afstand te houden en wanneer het nodig is dichter bij te komen en te interveniëren. De Raad zoekt een lid voor de Raad van Advies Voor de Raad van Advies wordt vanwege de vernieuwing van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand en de fase waarin dit proces zich bevindt, gezocht naar een nieuw lid dat het belang van deze vernieuwing onderschrijft. Vanwege dit verandertraject is het ook van belang dat het nieuwe lid beschikt over voldoende denk- en doekracht ten aanzien van vernieuwing en ruime ervaring heeft met het uitvoeren van of intensief betrokken is geweest bij verandertrajecten. Daarnaast wordt de volgende kennis en ervaring van belang geacht: • kennis van en ervaring op het gebied van het primaire proces van de Raad; • een brede politieke en maatschappelijke blik; • verstand van de complexiteit van de uitvoeringspraktijk. De leden van de Raad van Advies ontvangen voor hun werkzaamheden en onkosten een vergoeding van € 4500,00 per jaar. De Procedure De Raad voor Rechtsbijstand wil een inclusieve organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar u geboren bent, waar u in gelooft of van wie u houdt. We zijn nieuwsgierig naar uw talent en hoe u het verschil maakt voor onze organisatie. De Raad voor Rechtsbijstand laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: [email protected] Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure. U kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 27 augustus aanstaande. Een nadere planning volgt zo spoedig mogelijk. Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature. Door te klikken op 'Solliciteren', wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Apply now