Help the refugees

If you move around the world by choice, consider helping those forced from their homes by conflict. Donate to the UN Refugee Agency today.

Back

attache, juridisch adviseur

Visit website

urban.brussels werd opgericht in juli 2017. Het is een zelfstandige gewestelijke overheidsdienst die ijvert voor een coherente, harmonieuze ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via: de uitvoering van het gewestelijke beleid inzake stedenbouw, conform het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO); de uitvoering van het gewestelijke beleid inzake de vrijwaring van het roerende en onroerende erfgoed; het beheer van de operationele programma's van stadsvernieuwing, zoals de wijkcontracten/de duurzame wijkcontracten, de renovatie van alleenstaande gebouwen die eigendom zijn van de gemeenten en de OCMW's, de strijd tegen leegstand, het grootstedenbeleid enz.; juridische adviesverlening in materies die afhangen van de bevoegdheid van Brussel Stedenbouw en Erfgoed. De directie Juridische Zaken (DJZ) bestaat uit drie departementen: Het departement Advies en Beroep (DAB) onderzoekt voor de regering de bestuurlijke beroepen ingediend tegen de door de gemeentes of de gemachtigde ambtenaar genomen beslissingen inzake stedenbouwkundige vergunningen/attesten, alsook de beroepen, bij de door de regering aangewezen ambtenaar, ingediend tegen de door de sanctionerende ambtenaar (cel Inspectie en Administratieve Sancties) genomen beslissingen waarmee boetes en herstelmaatregelen voor stedenbouwkundige inbreuken worden opgelegd. Dit departement volgt tevens geschillen op die aan administratieve en gewone rechtscolleges worden voorgelegd. In de materies die onder de bevoegdheid van Brussel Stedenbouw en Erfgoed vallen, werkt de DAB samen met de voogdijkabinetten aan uitwerking van de ontwerpordonnanties en -besluiten en verleent het juridisch advies. Tot slot, stelt het departement Advies en Beroep de overheidsopdrachten voor juridische dienstverlening op. Het departement van het Secretariaat van het Stedenbouwkundig College en van het Milieucollege dat deze onafhankelijke instanties ondersteunt in de behandeling van beroepen ingediend tegen beslissingen inzake stedenbouw of milieu teneinde een advies uit te brengen of een nieuwe beslissing te nemen ter vervanging van de beslissing in eerste aanleg. Het departement Inspectie en Administratieve Sancties (IAS) behandelt de inbreuken inzake stedenbouw en erfgoed die door de gemeentelijke en de gewestelijke controleurs worden vastgesteld. Het past administratieve sancties toe (boete en conformering van de plek) voor de inbreuken die niet door het parket worden vervolgd. Opdracht van de functie: De attaché/attachee is verantwoordelijke voor het beheer van de beroepen, het beheer van de juridische dossiers en het juridisch advies aan medewerkers en derden, en dit voor zeer uiteenlopende materies m.b.t. het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie met betrekking tot de stedelijke herwaardering: Stedenbouw, Inbreuken, Voorkoop, Stadsvernieuwing, Overheidsopdrachten voor aanneming van juridische diensten. Hij/zij draagt bij aan de goede werking van het bestuur en draagt de waarden uit van een kwaliteitsvolle overheidsdienst door voorstellen van gemotiveerde beslissingen op te stellen en samen te werken aan de formulering van relevante juridische adviezen voor de interne medewerkers of de externe contactpersonen. Uw taken: U beheert specifieke juridische dossiers en volgt deze op. In dit kader staat u in voor het volgende: U stelt ontwerpbesluiten en -nota's aan de regering op, U stelt ontwerpbeslissingen inzake administratieve inbreuken op, U leeft de wettelijke procedures en de interne werkprocessen na, in het bijzonder de verplichte of niet-dwingende termijnen die hieraan verbonden zijn; U analyseert de jurisprudentie en de rechtsleer met een kritische blik en u integreert deze in uw werk; U let erop dat de procedurehandelingen goed worden opgesteld en binnen de termijn worden ingediend in het kader van juridische geschillen die samen met de aangeduide advocaten worden behandeld. U verleent in uiteenlopende materies die onder de bevoegdheden van Brussel Stedenbouw en Erfgoed vallen (mondelinge en schriftelijke) juridische adviezen aan (interne en externe) derden. U sluit de overheidsopdrachten van de Juridische Dienst en hiervoor kiest u de geschikte procedure, u stelt het bestek op, analyseert de werkaanbiedingen en legt een voorstel van beslissing voor. U past nieuwe regelgeving en wetteksten aan en ontwikkelt ze in samenwerking met de voogdijkabinetten; daarnaast blijft u op de hoogte van de evolutie van de wetgeving m.b.t. de bevoegdheden van Brussel Stedenbouw en Erfgoed. Binnen uw vakgebied staat u in voor de overdracht van kennis die nuttig is voor de uitoefening van de kerntaken bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed. U beschikt over een master in de rechten. Indien u houder bent van een in het buitenland behaald diploma, dient u een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (afgegeven door de Vlaamse Gemeenschap of de Franstalige Gemeenschap) voor te leggen dat overeenkomt met het niveau dat voor de betrekking gevraagd wordt. U heeft minstens 2 jaar werkervaring als jurist, bij een openbare dienst of aan de balie, en dit in materies gelinkt aan stedenbouw of stadsvernieuwing. U heeft een goede kennis van het Office-pakket (Word, Excel, Outlook). Een goede kennis van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van zijn uitvoeringsbesluiten, evenals van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV). Basiskennis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en zijn vaste rechtspraak. Een goede kennis van de ordonnantie van 06/10/2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering en haar vier toepassingsbesluiten. Kennis van voorkooprecht zoals bepaald in het BWRO. U legt verbanden tussen verschillende gegevens, u overweegt alternatieven en u trekt de gepaste conclusies. U communiceert zowel schriftelijk als mondeling duidelijk en verstaanbaar, en uw verslaggeving is correct. U verleent advies aan uw gesprekspartners en ontwikkelt met hen een vertrouwensrelatie die steunt op uw deskundigheid. U stelt zich soepel op tegenover veranderingen en u past zich aan de wisselende omstandigheden en de uiteenlopende situaties aan. Kennis van de tweede landstaal is een troef. Wij bieden je: Weddeschaal: A1 beginwedde (maandelijkse brutowedde, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): 3494,04 €/maand 35 verlofdagen per jaar + een week sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar. glijdende werktijden mogelijkheid om een taalpremie te ontvangen opleidingspakket voor nieuwkomers gratis MIVB-abonnement een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst een trein- en/of busabonnement (TEC – DE LIJN) voor het traject woon-werkplaats een fietspremie: € 0,24/km maaltijdcheques van € 8/werkdag mogelijkheid tot telewerken Sociale dienst (hospitalisatieverzekering, voordelen voor de kinderen, enz.) Gelijke kansen: Brussel Stedenbouw en Erfgoed voert een beleid van gelijke kansen en diversit… Originele vacature is te vinden op StepStone.be – Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan! https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be!

Apply now