Back

Opleidingshoofd Ergotherapie (100%)

Visit website

Als opleidingshoofd van de professionele Bachelor Ergotherapie maak je deel uit van de staf van het departement Gezondheid en Welzijn (GW) en sta je mee in voor de ontwikkeling van het departementale beleid en de implementatie ervan. Je bepaalt, onder verantwoordelijkheid van het departementshoofd en in nauw overleg met de opleidingsstaf en de opleidingsraad, het strategisch beleid van de opleiding en vertaalt dit beleid in duidelijke, operationele doelstellingen. Zo draag je bij tot de persoonlijke groei van de student en de realisatie van het beleid van GW. Binnen de opleiding ben jij een aanspreekpunt, waarbij je in samenwerking met lectoren en studenten de opleiding vorm geeft. Je realiseert de doelstellingen inzake onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening, kwaliteitszorg, financiën, personeel en representatie van de opleiding binnen het kader van GW. het mee uittekenen van en vormgeven aan het strategisch beleid van het departement GW. Je stimuleert en bewaakt de nexus onderwijs-onderzoek. Je bent onder andere lid van de departementale staf en geeft gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot de agendapunten. de opmaak van een beleids- en strategisch plan voor de opleiding Ergotherapie, in nauw overleg met de opleidingsstaf en in afstemming met de opleidingsraad. Hiervoor worden de behoeften bij personeelsleden, studenten, alumni en het werkveld geïnventariseerd. Je werkt ook mee aan de onderwijs- en onderzoeksvisie van de opleiding rekening houdend met het AP-kader, het vooropgestelde budget en in overleg met de opleidingsstaf en andere relevante partners. Hiervoor volg je evoluties op het gebied van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en het werkveld, dit in het domein van ergotherapie. de aansturing en monitoring van het toetsbeleid en de curriculumontwikkeling, om een kwaliteitsvolle onderwijsorganisatie en een persoonlijke groei van de student te realiseren. het organiseren en coördineren van de opleidingsactiviteiten binnen Ergotherapie. Je bent mee verantwoordelijk voor de organisatie van het departement Gezondheid en Welzijn, om een optimale dienstverlening te garanderen. de representatie van de opleiding. Je bent het gezicht van de opleiding en houdt daarbij rekening met de specifieke kenmerken, zowel van de studentenpopulatie als van het personeel. Je zorgt voor een eenduidige inhoudelijke communicatie en informatievoorziening rond de opleiding. Hiervoor doe je aan benchmarking en concurrentieanalyse van de opleiding, volg je de ontwikkelingen in het Vlaamse hoger onderwijslandschap en ga je samenwerkingsverbanden aan om de duurzaamheid en de lange termijnpositie van de opleiding in het Vlaams hoger onderwijs mee te borgen. In relevante interne en externe overlegsituaties (met het werkveld, AUHA, potentiële studenten, alumni, bredere samenleving) vertegenwoordig je de opleiding. het vertalen en implementeren van het hogeschoolbrede kader voor kwaliteitszorg naar een kwaliteitszorgsystematiek binnen de opleiding Ergotherapie. Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen, bewaak je de kwaliteitsnormen en initieer je verbeteringsprojecten. het stimuleren van persoonlijke groei van de medewerkers van de opleiding, om een warme, open en dynamische organisatiecultuur te scheppen waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars filosofische, ideologische en levensbeschouwelijk opvattingen vanzelfsprekend zijn. Je coördineert en motiveert het lectorenteam om de opleiding binnen de krijtlijnen van het departement en de strategische kaders van de AP Hogeschool vorm te geven. Je neemt diverse personeelsbeleidstaken op zoals het adviseren van het departementshoofd bij de toewijzing van ambtsopdrachten, selectie en coaching van nieuwe collega’s, identificatie van talenten en competenties, en het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken. Je bezit een masterdiploma of een diploma van doctor op proefschrift, na het behalen van een bachelordiploma ergotherapie, of je bezit een masterdiploma of een diploma van doctor op proefschrift in het studiegebied bewegings- en revalidatiewetenschappen. Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid. Je hebt bij voorkeur minstens 5 jaar relevante ervaring. Je hebt ervaring met leiding geven aan grote teams. Je bent vertrouwd met het beroepsveld en met de trends in de sector. Je bent op de hoogte van didactische vernieuwingen en je hebt een sterke belangstelling voor onderwijsontwikkeling in het hoger onderwijs. Je werkt vlot met MS Office 365 en in een digitale leeromgeving. Je bent een teamspeler en kan medewerkers motiveren en enthousiasmeren. Je hebt een positieve, oplossingsgerichte houding. Je onderscheidt je door een proactieve, resultaatgerichte en communicatieve houding en een grote professionele betrokkenheid. Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling. Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 1 september 2021 of aansluitend tot en met 30 september 2022. Het binnen de hogeschool verkregen mandaat van opleidingshoofd is onlosmakelijk verbonden met het hieraan gekoppelde ambt t.e.m. 30 september 2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk, binnen het kader van de volgende mandaatperiode van 4 jaar, conform de geldende procedure en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Indien de geselecteerde kandidaat reeds als onderwijzend personeelslid verbonden is aan de AP Hogeschool, wordt een (tijdelijke) inschaling, op basis van het individuele dossier bekeken. De maximale totale verloning is het equivalent van 100% van barema 502 (lector) aangevuld met een mandaatvergoeding als Opleidingshoofd Professionele Bachelor ten belope van 20% en dit m.i.v. 1 september 2021 of aansluitend. Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten. Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je v… Original job ad is published on StepStone.be – Set up a Jobagent at StepStone now and find your dream job! https://bit.ly/2jPYsZC For similar jobs, information on employers and career tips visit StepStone.be!

Apply now